Registration
Adatok megadása
Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a Szegedi Tudományegyetem személyes ügyfélportáljára való regisztráció során történő adatkezeléseinkre.

 1. Kihez fordulhat?

A regisztráció kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi:

Szegedi Tudományegyetem Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság

Kapcsolattartó neve: Fekete Csaba

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1212

E-mail cím: fekete.csaba@hszi.u-szeged.hu

Honlap cím: https://u-szeged.hu/iszi

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 1. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

rendelkezései szerint kezeli.

 1. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 1. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

A Szegedi Tudományegyetem személyes ügyfélportáljára való regisztráció során az alább felsorolt adatkezelési tevékenységeket végezzük.

Regisztráció

Profil adatok megadása

4.1. Regisztráció

A Szegedi Tudományegyetem személyes ügyfélportálján történő regisztráció kapcsán az alábbi adatokat kezeljük Önről:

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Teljes név

Email cím

Kapcsolattartás okán.

Önkéntes hozzájárulás alapján

Az önkéntes jóhozzájárulás visszavonásáig.

Felhasználónév

Jelszó

Beazonosítás okán

Önkéntes hozzájárulás alapján

Az önkéntes jóhozzájárulás visszavonásáig.

4.2. Profil adatok megadása

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Felhasználónév

Utolsó belépés időpontja

Beazonosítás okán

Önkéntes hozzájárulás alapján

Az önkéntes jóhozzájárulás visszavonásáig.

Személyes adatok:

Teljes név

Születési hely

Születési dátum

Anyja neve

Legmagasabb iskolai végzettsége

A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe való feltöltés okán. (A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján)

Önkéntes hozzájárulás alapján

Az önkéntes jóhozzájárulás visszavonásáig.

Elérhetőségek:

Email cím

Telefonszám

Levelezési cím

Kapcsolattartás okán

Önkéntes hozzájárulás alapján

Az önkéntes jóhozzájárulás visszavonásáig.

Számlázási alapadatok:

Számlázási név

Számlázási cím

Cég számára kér-e számlát

Cég adószáma

A számla kiállítása és kézbesítése okán

Önkéntes hozzájárulás alapján

Az önkéntes jóhozzájárulás visszavonásáig.

 1. Kinek adjuk át/továbbítjuk az adatokat?

Adatátadás szervezeten belül

A Szegedi Tudományegyetem egységei számára adjuk át az adatokat, a szervezeten belüli munkamegosztás okán, jogos érdekből. A Szegedi Tudományegyetemet és minden szervezeti egységét kötik az adatvédelmi előírások, adatkezeléseik tekintetében különösen ügyelnek a célhoz kötöttség, a tisztességesség, az átláthatóság, és az adatminimalizálás elveire.

 1. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

Az adatkezelést a Szegedi Tudományegyetem végzi, ugyanakkor a Modulo rendszer üzemeltetésében a Dexter Kft. is közreműködik.

 1. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 1. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

Nem.

 1. Milyen jogai vannak az online fórum kapcsán?

A Szegedi Tudományegyetem személyes ügyfélportálján történő regisztráció kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az Ön tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével biztosítjuk.
 2. hozzáféréshez való jog – joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre szóló tájékoztatást, valamint másolatot kérni.
 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
 4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken, vagy közérdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
 5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló, vagy a közérdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
 6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát, vagy pl. jogi igény érvényesítéséhez.
 7. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat
 8. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.
 1. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

Az adatszolgáltatás elmaradása nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.

 1. Milyen jogorvoslattal élhet?

11.1 A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a

Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 1. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Jelen regisztráció kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.